Składanie sprawozdań finansowych do KRS

Dla firm: Składanie sprawozdań finansowych do KRS

 • 4.3 / 5
 • 3

Kto ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?

Podmiotami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdania finansowego są:

 • firmy, które ze względu na wysokość przychodów lub status prawny prowadzą księgi rachunkowe,
 • firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych może zatem dotyczyć działalności gospodarczych prowadzonych w formie spółek:

Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy wyłącznie tych spółek, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro (8 559 000 zł).

Spółki, które w danym roku obrotowym osiągnęły niższe przychody, składają we właściwym dla siebie Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego spółki.

Elementy sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe stanowi dokument określający sytuację ekonomiczną podmiotów („jednostek” – zgodnie z ustawą o rachunkowości), które obowiązkowo lub dobrowolnie prowadzą w danym roku obrotowym księgi rachunkowe.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Na sprawozdanie finansowe składają się następujące elementy:

 • bilans – wykazujący stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych  poprzedniego i bieżącego roku obrotowego,
 • rachunek zysków i strat – dane z roku obrotowego wyszczególnia się obok danych z roku poprzedniego, w wariancie kalkulacyjnym bądź porównawczym,
 • informacja dodatkowa, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Do sprawozdania finansowego dołączyć należy również:

 • sprawozdanie z działalności, wymagane m.in. dla spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych,
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
 • opinie biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

Kto odpowiada za sporządzenie sprawozdania finansowego spółki?

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki należy do obowiązków kierowników jednostki, którymi mogą być:

 • członkowie zarządu spółek kapitałowych,
 • wspólnicy prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej lub partnerskiej,
 • komplementariusze prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
 • likwidatorzy, syndycy lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym spółki,
 • członkowie organów zarządzających innych jednostek.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W praktyce, zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego spółki zajmuje się księgowa, główna księgowa, dyrektor finansowy bądź zewnętrzne biuro rachunkowe, obsługujące sprawy finansowo-księgowe spółki.

E-sprawozdanie finansowe spółki

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe należy sporządzać w określonym formacie elektronicznym.

Sprawozdania te wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez osobę upoważnioną do prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki i kierownika jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (np. zarząd w spółce z o.o.), podpisy muszą złożyć wszyscy członkowie tego organu, czyli wszyscy członkowie zarządu. Elektroniczne zgłoszenie sprawozdania finansowego spółki jest bezpłatne.

Co ważne, nie ma już możliwości złożenia sprawozdania w formie papierowej czy w formie skanów podpisanych sprawozdań.

Więcej informacji o strukturze logicznej i formacie e-sprawozdań znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Terminy związane ze sprawozdaniami finansowymi

Spółki zobowiązane są do przestrzegania następujących terminów:

 • sporządzanie sprawozdania – sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy (równy kalendarzowemu) należy sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, np. sprawozdanie za rok 2018 należy sporządzić do 31.03.2019 r.,
 • zatwierdzenie sprawozdania – termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływa nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, np za rok 2018 będzie to data 30.06.2019 r.,
 • złożenie sprawozdania finansowego do KRS – w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia,

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przekazanie sprawozdania finansowego do administracji skarbowej

Od 1 października 2018 r. zniesiony został obowiązek przekazywania we własnym zakresie sprawozdań finansowych bezpośrednio do urzędu skarbowego. Dane z e-sprawozdań przekazanych do KRS są przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Konsekwencje naruszenia przepisów

W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe spółki zostanie złożone po terminie wynikającym z ustawy, jednostka dopuszcza się popełnienia wykroczenia skarbowego. W tej sytuacji, konieczne jest jak najszybsze złożenie sprawozdania wraz z oświadczeniem o popełnieniu wykroczenia skarbowego. Procedura czynnego żalu może pomóc spółce uniknąć potencjalnych konsekwencji za niezłożenie sprawozdania w terminie.

Niezłożenie sprawozdania finansowego skutkować może:

 • grzywną nałożoną na kierownika jednostki,
 • karą ograniczenia wolności kierownika jednostki,
 • postępowaniem przymuszającym,
 • rozwiązaniem spółki i wykreśleniem z KRS,
 • ustanowieniem kuratora spółki.

Eksperci artykułu: