Wykaz aktualnych ulg podatkowych dla firm

Dla firm: Wykaz aktualnych ulg podatkowych dla firm

  • 5.0 / 5
  • 5

Nowe ulgi podatkowe dla firm

W 2019 r. oraz roku poprzednim w życie weszły obszerne zmiany w ustawach podatkowych. Nowe ulgi, wraz z dotychczas obowiązującymi, tworzą system mający pozwolić przedsiębiorcom osiągać znaczne oszczędności podatkowe. Zastosowanie rozwiązań przewidzianych przez ustawy podatkowe ma też zwiększyć potencjał polskich firm, zwłaszcza w sektorze MŚP.

Przyjrzyjmy się bliżej ulgom i zachętom podatkowym, z których przedsiębiorcy będą mogli skorzystać przy najbliższym rozliczeniu podatkowym. Poniżej wykaz nowych ulg podatkowych, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Ulga na start dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność po raz pierwszy lub rozpoczynający ją ponownie po okresie 60 miesięcy nieprowadzenia działalności, który nie będzie wykonywać jej na rzecz byłego pracodawcy, może skorzystać z ulgi na start. W efekcie nie będzie podlegał on obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Ulga na innowacje (Innovation Box)

Przedsiębiorca może opodatkować stawką 5% podatku dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Chodzi o prawa chronione, na przykład patentem, dodatkowym prawem ochronnym na wzór użytkowy czy prawem z rejestracji wzoru przemysłowego. Z ulgi IP Box przedsiębiorca skorzystać może wyłącznie w przypadku praw intelektualnych wytworzonych samodzielnie. Może on być ich właścicielem lub współwłaścicielem bądź też posiadać licencję na ich używanie. Musi też szczegółowo udokumentować koszty, jakie poniósł na działalność badawczo-rozwojową. Szczegółowe informacje na temat ulgi IP BOX, zobacz w artykule Ulga IP Box - czym jest i kto może z niej skorzystać?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ulga na złe długi VAT

Ulga ta daje podatnikowi możliwość odzyskania podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur. Zgodnie z nowelizacją ustawy, po upływie 90 dni od terminu płatności za wystawioną fakturę, podatnik może zwrócić się do US o zwrot należnego VAT-u.

9% CIT dla małych podatników

Przedsiębiorca, który osiąga przychody w danym roku podatkowym na poziomie mniejszym lub równym 1 200 000 EUR, może skorzystać z nowej 9-procentowej stawki podatku. Obniżona z 15% do 9% stawka  przysługuje także niektórym przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą, nawet jeżeli nie posiadają oni statusu małego podatnika.

Pozostałe odliczenia - co można odliczyć od podatku?

Wypełniając PIT w 2020 r. warto więc zwrócić uwagę na przysługujące nam ulgi i odliczenia podatkowe, zmniejszające należny podatek za 2019 rok. W ramach przewidzianych zwolnień dokonać można dwóch rodzajów odliczeń. Odliczenia od podatku zmniejszają wysokość kwoty samego podatku, zaś odliczenia od dochodu pozwalają na przejście do przedziału podatkowego o niższej stawce.

Oprócz wymienionych wyżej ulg, przedsiębiorca od podatku odliczyć może także:

  • składki zdrowotne - odejmowane bezpośrednio od podatku, w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Ulga dotyczy składek zapłaconych w danym roku za siebie i za współpracowników. Jeżeli ich wysokość przekracza podatek, to można odliczyć je jedynie do wysokości podatku.
  • 1% podatku dla OPP - podatnik może przekazać 1% podatku (lub kwotę niższą) wybranej organizacji pożytku publicznego. Warunkiem tego jest złożenie deklaracji podatkowej w terminie i zapłata należnego podatku.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pozostałe odliczenia - co można odliczyć od dochodu?

Oprócz wymienionych wyżej ulg, przedsiębiorca odliczyć może także od dochodu:

Składki na ubezpieczenie społeczne

Opłacone składki na ubezpieczenia społeczne można w całości odliczyć od dochodu, pomniejszając tym samym podatek dochodowy do zapłacenia. Dotyczy to składek zapłaconych w danym roku za siebie i za współpracowników. W przypadku pracowników, przedsiębiorca może zaliczyć w koszty te składki, które pokrywa jako pracodawca. Jeżeli wysokość składek przekracza dochód, to mogą być one odliczone jedynie do wysokości dochodu, pod warunkiem, że są odliczane od dochodu. Przedsiębiorca, który wykazuje stratę, księguje je w koszty.

Wpłaty na IKZE

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być odliczone przez przedsiębiorcę od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) lub przychodu (ryczałt), maksymalnie do wysokości limitu dopuszczalnych wpłat na dany rok kalendarzowy.

Darowizny

Przedsiębiorcy przysługuje prawo odliczenia darowizny kościelnej, na organizacje społeczne, na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych oraz krwiodawstwo. Przedsiębiorca musi przekazać darowiznę w danym roku podatkowym, nie może otrzymać za nią zwrotu, uznać jej za koszt uzyskania przychodu ani odliczyć wcześniej od przychodu. Suma darowizn nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Strata podatkowa

Strata wykazana przez przedsiębiorcę może być przez niego odliczona od dochodu w okresie 5 lat, po którym ulega przedawnieniu. W ciągu roku można odliczyć maksymalnie 50% straty. Strata pomniejsza dochody tylko z tego źródła, z którego ją poniesiono.

Ulgę na internet

Do skorzystania z ulgi konieczne jest posiadanie faktury na osobę ją odliczającą oraz dowód opłaty. Przedsiębiorca może odliczyć wydatki poniesione jedynie na samo korzystanie z internetu, nie zaś jego instalację czy serwis. Obowiązuje limit ulgi w wysokości 760 zł w danym roku podatkowym. Co ważne, jeżeli opłaty za internet były wliczane w koszty prowadzenia działalności, to nie można odliczyć ich od dochodu.

Ulgę na dziecko

Może z niej skorzystać podatnik: wykonujący władzę rodzicielską, będący opiekunem prawnym dziecka, jeśli ono z nim zamieszkuje lub sprawujący opiekę w formie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Odliczenia można dokonać zarówno w przypadku małoletnich dzieci, jak i dzieci do 25. roku życia – kontynuujących naukę i osiągających dochód roczny do 3089 zł.

Ulgę rehabilitacyjną

Z ulgi skorzystać mogą niepełnosprawni i spokrewnieni opiekunowie, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, pod warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej nie przekraczają 9120 zł w danym roku podatkowym.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ulgę badawczo-rozwojową

Uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Po nowelizacji ustawy w 2018 r. ulga pozwala na dwukrotne pomniejszenie podatku przez przedsiębiorców: w wysokości 100% kosztów w przypadku firm o statusie MŚP i 150% kosztów kwalifikowanych w przypadków firm posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Ulgi podatkowe dla firm - kto może skorzystać?

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych uzależniona jest od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę. Skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych, pozwala na odliczenie w zeznaniu rocznym PIT-36 wszystkich dostępnych ulg i odliczeń. Pozostałe formy opodatkowania, czyli podatek liniowy, karta podatkowa czy ryczałt ewidencjonowany umożliwiają korzystanie jedynie z wybranych odliczeń.

Eksperci artykułu: