Ulga IP Box - czym jest i kto może z niej skorzystać?

Dla firm: Ulga IP Box - czym jest i kto może z niej skorzystać?

 • 4.3 / 5
 • 4

IP Box, czyli ulga na działalność innowacyjną

Preferencja podatkowa w postaci ulgi IP Box obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., znana jest także pod nazwami: Innovation Box, Intellectual Property Box i Patent Box.

Ulga podatkowa IP Box ma na celu wspieranie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i spełniający określone warunki, mogą co do tych dochodów zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego (PIT i CIT) w wysokości 5% jednocześnie znacząco obniżyć wysokość podatków

Zastosowanie ulgi zastępuje:

 • 18 i 32 proc. obowiązujące przy zasadach ogólnych PIT,
 • 19 proc. obowiązujące przy podatku liniowym PIT,
 • 9 i 19 proc. obowiązujące przy podatku CIT.

Jak widać oszczędność podatkowa dla firm, które mogą zastosować ulgę IP Box jest ogromna. Zobacz, artykuł dot. wykazu wszystkich aktualnie obowiązujących ulg dla firm

Ulga IP Box - komu przysługuje?

Preferencyjna składka podatku dochodowego w wysokości 5% dotyczy podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową opodatkowani podatkiem PIT lub CIT. Należą do nich:

Objęte podatkiem PIT:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • wspólnicy spółki cywilnej,
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • wspólnicy spółki komandytowej,
 • przedsiębiorstwa w spadku.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Objęte podatkiem CIT:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z wyjątkami),
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki pozbawione osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, o ile prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają one opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Z preferencyjnej stawki podatku skorzystać może przedsiębiorca w stosunku do praw, których jest właścicielem, współwłaścicielem lub nabywcą praw (zakupił prawa), pod warunkiem późniejszego poniesienia kosztu związanego z ich rozwojem lub ulepszeniem.

Ulga nie przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga podatkowa IP Box - na jakich zasadach?

Uzyskanie ulgi podatkowej IP Box wymaga spełnienia licznych wymogów. Najważniejszymi z nich są:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 • wytworzenie kwalifikowanego IP (kwalifikowane prawo własności intelektualnej) w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP, 
 • osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowaniu na terytorium Polski,
 • poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Działalność badawczo-rozwojowa - na czym polega?

Jak wskazujemy powyżej, głównym warunkiem potrzebnym do skorzystania z ulgi IP Box, jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Ustawa o PIT art. 5a pkt 38 lub ustawie o CIT art. 4a pkt 26 działalność badawczo-rozwojową definiuje jako: „[...] działalność twórczą obejmującą badania naukowe (pkt 39 ww. ustawy) lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań [...]”.

W myśl ustawy, działalność badawczo-rozwojowa charakteryzuje się prowadzeniem prac rozwojowych i badań naukowych. Badania naukowe służą zdobyciu nowych umiejętności, zaś prace rozwojowe skupiają się na wykorzystaniu tej wiedzy do stworzenia nowych rozwiązań.

Kwalifikowany IP - co obejmuje?

Drugim z koniecznych do spełnienia warunków jest wytworzenie w ramach prowadzonej działalności kwalifikowanego IP. 

Listę kwalifikowanych praw własności intelektualnej, dla jakich zastosowanie znajduje preferencyjna stawka podatku dochodowego, wskazuje art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i art. 24d ust. 2 ustawy o CIT. Zamknięty katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej obejmuje:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (dz.u. z 2018 r. poz. 432),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Każdy z podmiotów, który w ramach działalności badawczo-rozwojowej wytwarza więcej niż jeden kwalifikowany IP, zobowiązany jest do prowadzenia oddzielnej ewidencji dla każdego projektu. W dokumentacji zawarte muszą zostać: opis projektu, czas jego trwania oraz wykaz osób nad nim pracujących.

Ulga podatkowa IP Box - jak dokumentować zdarzenia gospodarcze w księgowości?

Jednym z kluczowych obowiązków przedsiębiorców chcących skorzystać z ulgi IP Box jest wymóg dokumentacyjny.

Zgodnie z ustawą, korzystający z ulgi zobowiązani są do prowadzenia oddzielnej ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych. Dotyczy to zarówno tych związanych z ulgą IP Box, jak i pozostałych wynikających z prowadzonej działalności.

Ewidencja zawierać powinna łączną sumę uzyskanych w danym okresie przychodów, kosztów, dochodów, strat z wyszczególnieniem dochodów, dla których można zastosować 5-procentową stawkę podatku dochodowego oraz wszelkich pozostałych. 

W dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych związanych z ulgą IP Box, pomogą biura rachunkowe, które specjalizują się w księgowości i rozliczaniu branży IT.

Jak ustalić wysokość podatku stosując ulgę IP Box?

Podstawą opodatkowania w przypadku zastosowania IP Box jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, jakie innowator osiągnął w danym roku podatkowym.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wysokość takiego dochodu wyliczana jest jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika Nexus. Jego wzór został zamieszczony w ustawie CIT.

Ulga IP Box dla programistów

Rośnie zainteresowanie przepisami o IP box wśród programistów. Ta grupa podatników może stosunkowo łatwo skorzystać z preferencyjnej 5-proc. stawki opodatkowania, dającej roczne oszczędności rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych. Z preferencji może skorzystać programista, który jednocześnie:

 • tworzy od podstaw lub ulepsza/rozwija w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej programy komputerowe podlegające ochronie prawnoautorskiej;
 • uzyskuje dochód pochodzący ze sprzedaży prawa autorskiego do programu bądź należności licencyjnych za korzystanie z niego.

Należy podkreślić, że ulga dedykowana jest wyłącznie przedsiębiorcom. Nie skorzystają z niej zatem programiści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

Do skorzystania z omawianej ulgi wymagane jest również spełnienie następujących kryteriów:

 • podstawą do przyznania ulgi jest oprogramowanie wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej (B+R);
 • programista musi prowadzić odrębną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów, które mają być objęte stawką 5%.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zobacz, artykuł dot. zakładania firmy informatycznej, przez programistów.

Ulga IP Box - podsumowanie

Skorzystanie z ulgi IP Box możliwe jest jedynie w odniesieniu do dochodów uzyskanych z kwalifikowanych IP wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Konieczne jest przy tym spełnienie wymogów wymienionych w artykule.

W razie wszelkich wątpliwości co do kwalifikowania się do ulgi IP Box, zalecane jest wystąpienie do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Eksperci artykułu: