Wyprowadzanie zaległości księgowych

Dla firm: Wyprowadzanie zaległości księgowych

 • 5.0 / 5
 • 5

Czym są zaległości podatkowe?

Zaległości księgowe, które nie zostały wykryte na czas, prowadzą do powstania zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji Podatkowej, zaległość podatkowa to sytuacja, w której podatek nie został uiszczony w odpowiednim terminie. Za zaległość podatkową uważa się również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku.

Zaległości podatkowe wykrywane są podczas kontroli podatkowej bądź w trakcie zwykłych czynności sprawdzających. Prawo, zawarte w przepisach Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej, daje przedsiębiorcom możliwość zapobieżenia przykrym konsekwencjom wynikającym z zaległości podatkowych. 

W pierwszej kolejności usunąć należy wszelkie zaległości księgowe. Następnie, złożyć brakujące deklaracje podatkowe lub korekty deklaracji podatkowych. W odniesieniu do niektórych wykroczeń i ewentualnych przestępstw skarbowych zastosowanie znajduje też instytucja czynnego żalu. Temat czynnego żalu został wyczerpany w artykule: Czynny żal - kiedy i jak składać? Należy jednak pamiętać, że procedura ta nie zwalnia przedsiębiorcy z opłacenia ustawowych odsetek naliczonych od terminu płatności.

Kiedy jest konieczne wyprowadzenie zaległości podatkowych?

Głównymi powodami, które wymagają na przedsiębiorcy wyprowadzania zaległości są:

 • brak systematyczności prowadzenia księgowości, zazwyczaj taka sytuacja pojawia się, gdy przedsiębiorca prowadzi księgowość we wesłanym zakresie. Obowiązki związane z prowadzeniem firmy skutkują brakiem czasu na poprawne prowadzenie księgowości.
 • brak specjalistycznej wiedzy dot. podatków, bywa często źródłem występowania nieprawidłowości,
 • współpraca z księgowym, który nie dba o rzetelność i terminowość spraw księgowych firmy

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

W każdym przypadku warto przekazać wyprowadzenie zaległości do biura rachunkowego, które specjalizuje się w tym zagadnieniu: biura rachunkowe - wyprowadzanie zaległości

Usunięcie nieprawidłowości przed wykryciem przez kontrolę podatkową pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

Zaległości podatkowe - czym mogą skutkować?

Na skutek zaległości podatkowej powstaje obowiązek uiszczenia zaległej kwoty wraz z dodatkowo naliczonymi odsetkami za powstałą zwłokę. Warto pamiętać, że w szczególnych przypadkach, zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, na podatnika nałożona może zostać kara grzywny lub nawet kara więzienia.

Kto odpowiada za zaległości podatkowe firmy?

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej to przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. W praktyce oznacza to, że w razie stwierdzenia błędów i nieprawidłowości popełnionych przez biuro rachunkowe / księgowego, wszelkie konsekwencje poniesie właściciel firmy. To od niego urząd skarbowy będzie egzekwował spłatę zaległości podatkowych. Więcej na temat odpowiedzialności księgowej przeczytasz w artykule odpowiedzialność księgowego za błędy.

Możliwe jest pociągnięcie biura rachunkowego do odpowiedzialności za nierzetelnie prowadzenie księgowości firmy. W takiej sytuacji, przedsiębiorca może ubiegać się od odszkodowanie z tytułu poniesionych strat. Pokrywane jest ono z ubezpieczenia OC, które obowiązkowo musi posiadać każde biuro rachunkowe.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Do kogo skierowane są usługi wyprowadzania zaległości księgowych?

Usługa wyprowadzania zaległości przeznaczona jest dla firm z zaniedbaną dokumentacją finansowo-księgową. Skorzystać z niej mogą zarówno właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również różnego rodzaju spółek, chcący uniknąć odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków księgowych.

Wyprowadzanie zaległości księgowych ma na celu uchronić firmę przed dotkliwymi grzywnami i innymi sankcjami ze strony instytucji kontrolnych. Służy ono również przywróceniu płynności rozrachunkowej działalności. Zaległości podatkowe mogą dotyczyć nie tylko zobowiązań podatkowych, ale również należności wobec ZUS czy zaległości kadrowo-płacowych.

Wyprowadzanie zaległości księgowych - zakres usługi

Usługi wyprowadzania zaległości księgowych obejmują następujące czynności:

 • ocenę faktycznego stanu ksiąg rachunkowych,
 • opracowanie harmonogramu działań,
 • wykonanie zaległych księgowań lub korektę księgowań nieprawidłowych,
 • przygotowanie zaległych ewidencji lub korektę ewidencji nieprawidłowych,
 • przygotowanie zaległych sprawozdań finansowych lub korektę sprawozdań nieprawidłowych,
 • korektę błędnych deklaracji wraz z wymaganymi wyjaśnieniami,
 • informowanie o koniecznych podatkach i składkach,
 • pomoc w uzgodnieniu terminu spłaty zobowiązań,
 • reprezentację firmy przed organami administracji państwowej,
 • doradztwo finansowo-księgowe,
 • interpretację otrzymanych pism urzędowych,
 • obsługę kontroli podatkowych oraz audytów,
 • pomoc w zmianie biura rachunkowego.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Wyprowadzenie zaległości skutkuje przekazaniem zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej odpowiedniej jednostce, jaką jest Urząd Skarbowy lub ZUS.

Wyprowadzanie zaległości podatkowych - jaki koszt?

Każde podjęcie zlecenia wyprowadzenia zaległości rozpoczyna się audytem dokumentacji klienta. Wycena usług ustalana jest indywidualnie w oparciu o liczbę dokumentów, okres zaległości i stopień skomplikowania sprawy. Wszelkie działania biura rachunkowego prowadzone są kompleksowo w oparciu o aktualne przepisy prawne i konsultowane ze specjalistami – prawnikami, doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami. Chcąc otrzymać wycenę usługi polegającej na wyprowadzeniu zaległości podatkowych przejdź na biura specjalizujące się w wyprowadzaniu zaległości finansowych.

Eksperci artykułu: