Wyprowadzanie zaległości księgowych

Dla firm: Wyprowadzanie zaległości księgowych

 • 5.0 / 5
 • 5

Czym są zaległości podatkowe?

Zaległości księgowe, które nie zostały wykryte na czas, prowadzą do powstania zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji Podatkowej, zaległość podatkowa to sytuacja, w której podatek nie został uiszczony w odpowiednim terminie. Za zaległość podatkową uważa się również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku.

Zaległości podatkowe wykrywane są podczas kontroli podatkowej bądź w trakcie zwykłych czynności sprawdzających. Prawo, zawarte w przepisach Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej, daje przedsiębiorcom możliwość zapobieżenia przykrym konsekwencjom wynikającym z zaległości podatkowych. 

W pierwszej kolejności usunąć należy wszelkie zaległości księgowe. Następnie, złożyć brakujące deklaracje podatkowe lub korekty deklaracji podatkowych. W odniesieniu do niektórych wykroczeń i ewentualnych przestępstw skarbowych zastosowanie znajduje też instytucja czynnego żalu. Temat czynnego żalu został wyczerpany w artykule: Czynny żal - kiedy i jak składać? Należy jednak pamiętać, że procedura ta nie zwalnia przedsiębiorcy z opłacenia ustawowych odsetek naliczonych od terminu płatności.

Kiedy jest konieczne wyprowadzenie zaległości podatkowych?

Głównymi powodami, które wymagają na przedsiębiorcy wyprowadzania zaległości są:

 • brak systematyczności prowadzenia księgowości, zazwyczaj taka sytuacja pojawia się, gdy przedsiębiorca prowadzi księgowość we wesłanym zakresie. Obowiązki związane z prowadzeniem firmy skutkują brakiem czasu na poprawne prowadzenie księgowości.
 • brak specjalistycznej wiedzy dot. podatków, bywa często źródłem występowania nieprawidłowości,
 • współpraca z księgowym, który nie dba o rzetelność i terminowość spraw księgowych firmy

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W każdym przypadku warto przekazać wyprowadzenie zaległości do biura rachunkowego, które specjalizuje się w tym zagadnieniu: biura rachunkowe - wyprowadzanie zaległości

Usunięcie nieprawidłowości przed wykryciem przez kontrolę podatkową pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

Zaległości podatkowe - czym mogą skutkować?

Na skutek zaległości podatkowej powstaje obowiązek uiszczenia zaległej kwoty wraz z dodatkowo naliczonymi odsetkami za powstałą zwłokę. Warto pamiętać, że w szczególnych przypadkach, zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, na podatnika nałożona może zostać kara grzywny lub nawet kara więzienia.

Kto odpowiada za zaległości podatkowe firmy?

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej to przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. W praktyce oznacza to, że w razie stwierdzenia błędów i nieprawidłowości popełnionych przez biuro rachunkowe / księgowego, wszelkie konsekwencje poniesie właściciel firmy. To od niego urząd skarbowy będzie egzekwował spłatę zaległości podatkowych. Więcej na temat odpowiedzialności księgowej przeczytasz w artykule odpowiedzialność księgowego za błędy.

Możliwe jest pociągnięcie biura rachunkowego do odpowiedzialności za nierzetelnie prowadzenie księgowości firmy. W takiej sytuacji, przedsiębiorca może ubiegać się od odszkodowanie z tytułu poniesionych strat. Pokrywane jest ono z ubezpieczenia OC, które obowiązkowo musi posiadać każde biuro rachunkowe.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Do kogo skierowane są usługi wyprowadzania zaległości księgowych?

Usługa wyprowadzania zaległości przeznaczona jest dla firm z zaniedbaną dokumentacją finansowo-księgową. Skorzystać z niej mogą zarówno właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również różnego rodzaju spółek, chcący uniknąć odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków księgowych.

Wyprowadzanie zaległości księgowych ma na celu uchronić firmę przed dotkliwymi grzywnami i innymi sankcjami ze strony instytucji kontrolnych. Służy ono również przywróceniu płynności rozrachunkowej działalności. Zaległości podatkowe mogą dotyczyć nie tylko zobowiązań podatkowych, ale również należności wobec ZUS czy zaległości kadrowo-płacowych.

Wyprowadzanie zaległości księgowych - zakres usługi

Usługi wyprowadzania zaległości księgowych obejmują następujące czynności:

 • ocenę faktycznego stanu ksiąg rachunkowych,
 • opracowanie harmonogramu działań,
 • wykonanie zaległych księgowań lub korektę księgowań nieprawidłowych,
 • przygotowanie zaległych ewidencji lub korektę ewidencji nieprawidłowych,
 • przygotowanie zaległych sprawozdań finansowych lub korektę sprawozdań nieprawidłowych,
 • korektę błędnych deklaracji wraz z wymaganymi wyjaśnieniami,
 • informowanie o koniecznych podatkach i składkach,
 • pomoc w uzgodnieniu terminu spłaty zobowiązań,
 • reprezentację firmy przed organami administracji państwowej,
 • doradztwo finansowo-księgowe,
 • interpretację otrzymanych pism urzędowych,
 • obsługę kontroli podatkowych oraz audytów,
 • pomoc w zmianie biura rachunkowego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wyprowadzenie zaległości skutkuje przekazaniem zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej odpowiedniej jednostce, jaką jest Urząd Skarbowy lub ZUS.

Wyprowadzanie zaległości podatkowych - jaki koszt?

Każde podjęcie zlecenia wyprowadzenia zaległości rozpoczyna się audytem dokumentacji klienta. Wycena usług ustalana jest indywidualnie w oparciu o liczbę dokumentów, okres zaległości i stopień skomplikowania sprawy. Wszelkie działania biura rachunkowego prowadzone są kompleksowo w oparciu o aktualne przepisy prawne i konsultowane ze specjalistami – prawnikami, doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami. Chcąc otrzymać wycenę usługi polegającej na wyprowadzeniu zaległości podatkowych przejdź na biura specjalizujące się w wyprowadzaniu zaległości finansowych.

Eksperci artykułu: