BRConta Katarzyna Kobus

Pełna gama usług w zakresie obsługi księgowej.

  • NIP 9521864676
  • REGON 141108403

Charakterystyka

obszar usług:

 • Otwock

usługi dodatkowe:

 • Finansowanie - pomoc
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Raks

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Najem
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

Oferta firmy

Księgi handlowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji,
 • przygotowywanie potwierdzeń sald należności i zobowiązań,
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie bilansów, rachunków zysków i strat, rachunków przepływów pieniężnych, informacji wstępnej oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8, a także przygotowywanie uchwał,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP,
 • rejestracja spółek prawa handlowego,
 • tworzenie planów kont,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • tworzenie polityki rachunkowości;
Książka przychodów i rozchodów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego;
 • naliczanie w zakresie podatku dochodowego (PIT) i podatku i towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;

Ryczałt ewidencjonowany

 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb (VAT),
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego (PPE),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy

Podatek VAT

 • prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
 • naliczanie VAT przy transakcjach WNT oraz imporcie usług,
 • sporządzanie deklaracji VAT oraz przekazywanie ich do urzędu skarbowego;

Płace, Kadry, ZUS

 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników etatowych oraz zleceniobiorców,
 • przygotowywanie rachunków do umów zlecenie i o dzieło,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • tworzenie miesięcznych deklaracji ZUS oraz naliczanie składek,
 • sporządzanie do Urzędów Skarbowych deklaracji i rozliczeń podatkowych (PIT-8AR, PIT-4R) i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników,

Pozostałe usługi

 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocniczych dla Zarządu ,Rady Nadzorczej ,itd.
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania;