Twoja Księgowość Biuro Rachunkowe Karolina Danilewicz

Kompleksowe usługi księgowe w każdym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej.

  • NIP 5222887650
  • REGON 145953035

Charakterystyka

obszar usług:

 • Białołęka
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi rachunkowe:

 • prowadzenie rachunkowości finansowej (bilansowej i podatkowej),
 • tworzenie zakładowego planu kont pod profil działalności i potrzeby klienta,
 • tworzenie polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • opracowanie dodatkowych sprawozdań i analiz dla instytucji finansowych,
 • sporządzanie szczegółowych stanów rozrachunków z kontrahentami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w procesie badania ksiąg.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie zapisów w księgach przychodów i rozchodów,
 • księgowanie operacji gospodarczych,opracowywanie pełnej dokumentacji sprawozdawczej miesięcznej, kwartalnej i rocznej,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie pozostałych ewidencji.

Ryczałt ewidencjonowany:

 • prowadzenie ewidencji przychodu,
 • obliczanie zaliczek z tytułu ryczałtu,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.

VAT:

 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowanie podatników dla celów podatku VAT,
 • prowadzamy rejestry zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzamy deklaracje VAT oraz deklaracje podsumowujące.

Ewidencje środków trwałych i wyposażenia

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie pozostałych ewidencji.

Administracja kadrowa:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji zatrudnienia pracowników oraz osób wykonujących pracę w ramach umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie akt osobowych.

Administracja wynagrodzeniami:

 • sporządzanie listy wynagrodzeń, rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji PIT i ZUS,
 • prowadzenie kartotek pracowniczych (zasiłkowych, urlopowych),
 • prowadzenie dokumentacji pracowników oddelegowanych,
 • przygotowanie zaświadczeń oraz innych wnioskowanych dokumentów.

Ekspert artykułu

Artykuły: